Όροι χρήσης

Η επιχείρηση με την επωνυμία «bookingmarkets», που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα της www.bookingmarkets.net

Στην ιστοσελίδα www.bookingmarkets.net μπορείτε να διαβάσετε ειδήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, και να κλείσετε online τουριστικές υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτες εταιρίες με τις οποίες συνεργάζεται η «bookingmarkets».

Ωστόσο η «bookingmarkets» δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν λάθη, παραλήψεις ή αμέλειες των εταιριών από τις οποίες οι επισκέπτες του bookingmarkets.net θα επιλέξουν με δική τους ευθύνη να αγοράσουν τις παρεχόμενες τουριστικές υπηρεσίες. Στην ιστοσελίδα μας προβάλλονται και προωθούνται επίσης προσφορές τρίτων με την ιδιότητά τους ως προμηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών από το χώρο του τουρισμού. Οι προσφορές (εκπτωτικές τιμές) ισχύουν για συγκεκριμένο χρόνο και ποσότητα και πάντοτε υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της συμπλήρωσης ενός ελάχιστου αριθμού αγοραστών ή των όρων που θέτει κάθε προμηθευτής.

Επισκέπτες της ιστοσελίδας δύνανται να επωφεληθούν των προσφορών, αφού προηγουμένως συνεννοηθούν απαραιτήτως με τη εκάστοτε προμηθεύτρια εταιρία. Ως εκ τούτου, συνίσταται η προσεκτική και σωστή συνεννόηση με τον κάθε πάροχο προσφοράς.

Α. Έννοιες

 • Επιχείρηση: η επιχείρηση με την επωνυμία «bookingmarkets», που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης
 • Ιστοσελίδα: η παρούσα ιστοσελίδα «www.bookingmarkets.net»
 • Προμηθευτής: κάθε τρίτος Προμηθευτής, ο οποίος επιλέγει να προωθήσει τα προϊόντα/υπηρεσίες του σε ειδικές εκπτωτικές τιμές ή εταιρία με την οποία συνεργάζεται η «bookingmarkets» ως μεσολαβητής διευκολύνει τους επισκέπτες – αγοραστές στην εύρεση όλων των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που χρειάζονται να αγοράσουν.
 • Πρόσωπο που ενεργεί κατ’ εντολή του Προμηθευτη: κάθε εξουσιοδοτημένο για την προώθηση των υπηρεσιών ή προσφορών του Προμηθευτή πρόσωπο, το οποίο ενεργεί, κατόπιν εντολής ή αδείας που του έχει χορηγηθεί και με το οποίο έχει συμβληθεί η επιχείρηση (για παράδειγμα Τουριστικός Πράκτορας,Tour Operator κτλ)
 • Προϊόν/υπηρεσία: το προϊόν/υπηρεσία του Προμηθευτή που διατίθεται σε προσφορά μέσω της ιστοσελίδας
 • Αγοραστής: κάθε χρήστης της ιστοσελίδας, ο οποίος συμμετέχει επιτυχώς σε Προσφορά που αναρτάται στην ιστοσελίδα και ενδιαφέρεται να αγοράσει το προϊόν/υπηρεσία του Προμηθευτή

Β. Όροι Παροχής Υπηρεσιών

 • Η συμμετοχή στην υπηρεσία επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.. Κάθε Χρήστης δηλώνει και εγγυάται ρητά ότι κατά την εγγραφή του στην ιστοσελίδα θα παρέχει αληθείς, ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες και ότι διαθέτει τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις, αλλά και την απαραίτητη ικανότητα να αντιληφθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στο παρόν συμφωνητικό..
 • Η «bookingmarkets» μέσω της ιστοσελίδας της προωθεί προϊόντα/υπηρεσίες προμηθευτών σε ειδικές εκπτωτικές τιμές και για συγκεκριμένο χρόνο ή ποσότητα  υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναρτώνται κάθε φορά στην ιστοσελίδα μαζί με την εκάστοτε προσφορά και με την προϋπόθεση επικοινωνίας αγοραστή – Προμηθευτή της προσφοράς.
 • Η «bookingmarkets»  δε συμμετέχει στις πωλήσεις – προσφορές, αλλά συνιστά τρίτο-διαμεσολαβητή. Διά του παρόντος ρητά δηλώνεται ότι ουδεμία αξίωση ή απαίτηση μπορεί να εγερθεί έναντι της «bookingmarkets»  από τους αγοραστές σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης των προσφορών από τους Προμηθευτές ή ειδικά εξουσιοδοτημένα για την προώθηση των υπηρεσιών τους πρόσωπα, που ενεργούν κατ’ εντολή τους. Ομοίως, ουδεμία ευθύνη φέρει η «bookingmarkets»  έναντι του Αγοραστή, σε περίπτωση που ο Προμηθευτής ή κάθε πρόσωπο που ενεργεί κατ’ εντολή του Προμηθευτή, μετά την ενεργοποίηση της Προσφοράς, περιέλθει σε καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης, με αποτέλεσμα την αδυναμία παροχής του αγορασθέντος προϊόντος ή της υπηρεσίας.

Γ. Περιορισμένη άδεια

Η επιχείρηση, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις, που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγεί στο χρήστη ένα αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας και των περιεχομένων αυτής. Ειδικότερα, ο χρήστης υποχρεούται να τηρεί όλες τις επισημάνσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια, μέσω της οποίας δύναται η τροποποίηση, αναπαραγωγή, δημόσια παρουσίαση ή χρησιμοποίηση της ιστοσελίδας και των στοιχείων της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό.

Δ. Μεταβολές των όρων χρήσης

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους για τη χρήση της ιστοσελίδας οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών αυτής. Τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και στις προϋποθέσεις τίθενται σε ισχύ άμεσα, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Με τη χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν αυτών τεκμαίρεται ρητή αποδοχή των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Για το λόγο αυτό συστήνεται η ανάγνωση των όρων χρήσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να υπάρχει ασφαλής και έγκαιρη ενημέρωση για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους.

Ε. Περιορισμός Ευθύνης

Η ευθύνη της επιχείρησης απορρέει αποκλειστικά και μόνο από το ρόλο της ως διαμεσολαβητή.

 • Επισημαίνεται ότι η επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προωθούνται μέσω της Προσφοράς, ή μέσω των widget αναζήτησης τουριστικών υπηρεσιών για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του Αγοραστή είναι ο Προμηθευτής ή κάθε εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο για την προώθηση των υπηρεσιών ή προσφορών του πρόσωπο. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η επιχείρηση δεν ευθύνεται για την ποιότητα, τις ιδιότητες, τα επιμέρους χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών, για τυχόν νομικά ή πραγματικά ελαττώματα, καθώς και για τον τρόπο και χρόνο παράδοσης αυτών στους Αγοραστές.
 • Κάθε πληροφορία που αναρτάται σε σχέση με την Προσφορά και αναφέρεται στις προδιαγραφές των προϊόντων ή υπηρεσιών, γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τις πληροφορίες και οδηγίες, που έχει λάβει η επιχείρηση από τον Προμηθευτή ή ειδικά εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο για την προώθηση των υπηρεσιών του πρόσωπο. Ως εκ τούτου, ευθύνη για παραπλανητική και αθέμιτη διαφήμιση, όπως αυτή ρυθμίζεται από το Ν. 1961/1991 και το άρθρο 9 σε συνδυασμό με τα άρθρα 9δ και 9ε του  Ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών, δε δύναται να αποδοθεί ή στοιχειοθετηθεί σε βάρος της επιχείρησης. Η επιχείρηση περιορίζεται στην αναπαραγωγή του προωθητικού υλικού, το οποίο λαμβάνει από τους προμηθευτές.
 • Η επιχείρηση μεριμνά για την άρτια λειτουργία της ιστοσελίδας και την ακρίβεια του περιεχομένου της. Σε καμία περίπτωση ωστόσο δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η τοποθεσία δε θα προσβληθεί από ιούς.
 • Η επιχείρηση μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να μεταβάλει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας ή περιγραφής προϊόντος ή υπηρεσίας.
 • Η επιχείρηση εφιστά την προσοχή του χρήστη στο ενδεχόμενο η πρόσβαση στην παρούσα να ανασταλεί ή διακοπεί για λόγους ή προβλήματα που ανάγονται στους servers φιλοξενίας.
 • Δεν βαρύνει την επιχείρηση η κάλυψη αξιώσεων τρίτων από παραπλάνησή τους, λόγω αντιγραφής, παραποίησης της σελίδας ή σφετερισμού μέρους αυτής από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα,  τα οποία προέβησαν στις ανωτέρω ενέργειες κατά παράβαση των πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων της επιχείρηση και των χρηστών ηθών.
 • Με σκοπό την ολοκληρωμένη πληροφόρηση του περιηγητή είναι δυνατόν η ιστοσελίδα να παραπέμπει σε συνδέσμους (links), οι οποίοι μεταφέρουν το χρήστη σε διαδικτυακές τοποθεσίες τρίτων. Ρητά δηλώνεται ότι η επιχείρηση σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των συνδέσμων αυτών ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί στο χρήστη από την περιήγησή του σε αυτές τις σελίδες.

Ζ. Πολιτική Απορρήτου

Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες αναφέρονται σε προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες. Η επιχείρηση έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα, που οι χρήστες παρέχουν μέσω της ιστοσελίδας. Τα δεδομένα των χρηστών προστατεύονται από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση και αλλαγή ή καταστροφή.

Η πρόσβαση στα συστήματα της επιχείρηση (servers) ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών, απαγορεύοντας παράλληλα την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της επιχείρηση.

Η. Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι ως άνω όροι και προϋποθέσεις διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη από τις ως άνω καταστεί αντίθετη προς τους ισχύοντες νόμους, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Τρόποι πληρωμής

Μπορείτε να εγγραφείτε στην www.bookingmarkets.net και να αναρτήσετε την προσφορά σας πληρώνοντας με τους παρακάτω τρόπους:

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Κάνοντας κατάθεση σε κάποιον από τους κάτωθι τραπεζικούς λογαριασμούς της επιχείρησής μας. Προσοχή η αιτιολογία του καταθέτη να ταυτίζεται με την επωνυμία με την οποία έχει γίνει η παραγγελία (δηλαδή εάν το όνομα με το οποίο έχετε κάνει εγγραφή στην www.bookingmarkets.net είναι πχ Γεωργιάδης, τότε και στην κατάθεση ως αιτιολογία να αναγράφετε το όνομα Γεωργιάδης)

PAYPAL

Πληρώνοντας μέσω Paypal.

Πιστωτική κάρτα

Πληρώστε με τη πιστωτική σας κάρτα μέσα από το ασφαλές περιβάλλον της Τράπεζας Πειραιώς

Προβολή
Απόκρυψη
Register New Account
Reset Password